english

Za čistiju
budućnost

Srbija je na 47. mestu od 180 država rangiranih po količini vodenih resursa u svetu. U našoj zemlji se nalazi vise od 20% svetskih rezervi slatke vode. Spadamo među evropske zemlje koje su najbogatije izvorima mineralne vode ali, bez obzira na statistiku, svaki treći vodovod u Srbiji je rizičan jer isporučuje vodu koja je mikrobiološki i hemijski ispod dozvoljenog nivoa kvaliteta.


Poseban problem kod nas predstavljaju zagađenja podzemnih voda, kao i zagađenja voda sa neuređenih deponija.

Svaki otpad, pre ili kasnije, dospeva do podzemnih voda zagađujući je. Vodu je od otpada moguće zaštititi jedino izgradnjom deponija sa kontrolisanim odvodom.Najveći zagađivači površinskih i podzemnih voda su: nafta i njeni derivati, proizvodi hemijske industrije, otpadne i industrijske vode, gradske otpadne vode iz kanalizacije i deponije industrijskog i komunalnog otpada.

Da bi sačuvali naše prirodno bogatstvo, i naše vode, potrebna je ozbiljna prerada samih voda koja obuhvata niz postupaka kako bi se voda mogla primeniti za konačnu upotrebu, a to može biti pitka voda, voda za domaćinstva, komunalna otpadna voda, industrijska otpadna voda, posebna otpadna voda, itd. ... Cilj obrade vode je uklanjanje svih štetnih materija iz vode, ili smanjivanje koncentracije štetnih materija, kako bi se mogla upotrebiti.